ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
bulletอัตราดอกเบี้ย BOT
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมศุลกากร
bulletส่งเสริม SME
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย


ค่าบริการปิดบัญชีสิ้นปี

การใช้บริการสำนักงานบัญชีเป็นรายเดือน เมื่อถึงสิ้นปีสำนักงานบัญชีควรเก็บค่าใช้จ่ายอีกโดยเรียกว่า "ค่าปิดบัญชีสิ้นปี" หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับของเขตการให้บริการที่ได้ตกลงกันระหว่างสำนักงานบัญชีและลูกค้าในช่วงแรกของการติดต่อกัน ในสำนักงานที่ค่อนข้างมีมาตรฐานจะจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุถึงรายละเอียดหลัก ๆ 2 เรื่องคือ รายละเอียดในการให้บริการและค่าบริการ ในกรณีที่ตกลงกันด้วยวาจานั้นอาจไม่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดและเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่สามารถจำรายละเอียดที่ตกลงกันไว้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายของการบัญชี ซึ่งหมายความว่า การจด บันทึก จำแนก สรุปผล ข้อมูลการดำเนินการของกิจการออกมาในรูปตัวเลขนั้น หมายความว่า การให้บริการรายเดือนนั้นควรรวมถึงการปิดบัญชีสิ้นปีด้วย แต่ ถ้าพิจารณาในด้านผู้ให้บริการแล้วอาจพบว่า  ค่าบริการที่คิดนั้นผู้ให้บริการไม่ได้รวมการปิดบัญชีเข้าไปด้วย (เฉพาะสำนักงานที่มีหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ) เนื่องจากกระบวนการปิดบัญชีจะเป็นการบันทึกบัญชีขั้นสุดท้ายเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

สมุดบัญชีโดยทั่วไปมี 5 เล่มหลัก ๆ ประกอบด้วย สมุดรายวันซื้อ ขาย จ่ายชำระหนี้ รับชำระหนี้ และสมุดรายวันทั่วไป การทำบัญชีนั้นในแต่ละเดือนจะบันทึก ซื้อ ขาย จ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้  ส่วนการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปโดยหลัก ๆ ก็คือค่าปิดบัญชีนั้นเอง

ดังนั้นการคิดค่าปิดบัญชีสิ้นปีหรือไม่นั้นจึงขึ้นอยู่กับ วิธีการประเมินค่าบริการของผู้ให้บริการบัญชีแต่ละราย ซึ่งในบางครั้งผู้ใช้บริการอาจเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้
สาระพันปัญหาการใช้บริการสำนักงานบัญชี

การใช้บริการสำนักงานบัญชี article
การเลือกสำนักงานบัญชี article
สำนักงานบัญชีต้องสร้างค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเสียภาษีน้อยที่สุดถูกต้องหรือไม่
เลิกใช้บริการแล้วสำนักงานบัญชีต้องให้ pasword ในการติตต่อหรือยื่นแบบต่อหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่
ค่าบริการทำบัญชีราคาถูกมาก
การพบสรรพากรเป็นส่่วนหนึ่งของการให้บริการบัญชีหรือไม่
ใครควรเป็นผู้จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ (ปริมาณหรือจำนวนสินค้า)
ใครควรเป็นผู้จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ (ในด้านราคาหรือมูลค่าต่อหน่วย)
ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้านั้นใครต้องรับผิดชอบ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ใครต้องรับผิดชอบค่าภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ใครต้องรับผิดชอบค่าภาษี
ทำไมค่าบริการทำบัญชีในธุรกิจก่อสร้างหรือการให้บริการระยะยาวจึงสูงกว่าธุรกิจให้บริการระยะสั้น
ทำไมค่าบริการทำบัญชีธุรกิจนำเข้าจึงสูงกว่าธุรกิจซื้อมาขายไปทั่ว ๆ ไป
การใช้สิทธิ์หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า กับ ค่าบริการทำบัญชีปกติ
่หลักฐานทางบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
หลักฐานภายในและหลักฐานฐานภายนอก
วลีที่ว่า "ลูกค้าถูกเสมอ" นั้นสำนักงานบัญชีที่ดีควรใช้วลีนี้ไหม???
การรับส่งเอกสารเป็นเรื่องสำคัญ
ค่าบริการที่สอดคล้องกับเวลาในการทำงานมาจาก timesheet ที่ตอบโจทย์
รุปแบบรายงานที่ตัดสินใจง่ายแต่คนไทยไม่ชอบ
การรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานบัญชี
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ว่าจ้าง
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของสำนักงานบัญชี
คำถามในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องบัญชี ภาษี และประกันสังคม
จรรยาบรรณเรื่องการรักษาความลับของผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเปิดเผยไม่ได้
การสอบถามเกี่ยวกับขึ้นตอนการทำงาน
การคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับการให้บริการรับทำบัญชี
การประเมินราคาทรัพย์สินกับการทำบัญชี
รายงานการประชุมกับการให้บริการทำบัญชี
การจ่ายเงินปันผลกับการให้บริการทำบัญชี
การให้คำปรึกษากับการรับทำบัญชี
การพูดคุยสอบถามผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับลักษณะของรายการค้า
ผู้ว่าจ้างไม่ชำระค่าบริการบัญชีและค่าสอบบัญชี ควรทำอย่างไรและทำเมื่อไร
เมื่อสำนักงานบัญชีไปรับเอกสารตามนัดแล้วผู้ว่าจ้างยังทำเอกสารไม่เสร็จ ควรรอหรือไม่ รอนานเท่าไร
ค่าใช้จา่ยในการรับส่งเอกสารครั้งที่ 2 เป็นต้นไปใครควรรับผิดชอบ
การจัดลำดับการทำบัญชีของสำนักงานบัญชีควรจัดลำดับต้องสอดคล้องกับลำดับคิวการได้รับเอกสารจากผู้ว่าจ้าง
หลังจากยื่นงบการเงินแล้วสำนักงานบัญชีมีหน้าที่ต้องเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ลูกค้าหรือไม่
จริงหรือไม่ที่สำนักงานบัญชีวางแผนภาษีให้ผู้ใช้บริการทำบัญชีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานนทบุรี :  เลขที่ 51/52 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant