ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
dot
Newsletter

dot


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร

   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

   เลขประจำตัวประชาชนใช้แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรที่ยังคงต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

   เอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับแบบคำร้องการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

______________________________________________________________________________________________

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

                   กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บจึงได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรโดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแต่ละรายมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลข ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดังนี้
                   ”มาตรา 3 เอกาทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี
                   การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

เลขประจำตัวประชาชนใช้แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

                   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีและใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ใช้เลขประจำตัวประชาชนในการยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรที่ยังคงต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

ประเภทผู้เสียภาษี

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

กำหนดเวลา

แบบคำร้อง

สถานที่ยื่นคำร้อง

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(1) กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เช่น คนต่างด้าว ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดก ที่ยังมิได้แบ่ง(2) กรณีบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ(3) กรณีเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2546

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน

(1) บุคคลธรรมดาใช้แบบ
ล.ป.10.1

(2) คณะบุคคลใช้แบบ
ล.ป.10.2

ก. ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต) ที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่

ข. ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่กรณีผู้เสียภาษีอากรที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่สะดวกที่จะยื่นคำร้อง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในท้องที่ของจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือ จะยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยหรือ วันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการ ในประเทศไทย

แบบ
ล.ป.10.3

ก. ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

ข. ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ กรณีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สามารถยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ได้อีกแห่งหนึ่ง

3. ผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้

ภายใน 60 วัน ก่อนวันจ่ายเงินได้

แบบ
ล.ป.10.4

ก. ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต) ที่ผู้จ่ายเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่หรือที่สำนักงานของผู้จ่ายเงินได้ตั้งอยู่

ข. ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ที่ผู้จ่ายเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่หรือที่สำนักงานของผู้จ่ายเงินได้ตั้งอยู่

 


เอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับแบบคำร้องการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ประเภทบุคคลธรรมดา (แนบพร้อมกับแบบ ล.ป.10.1)

         1. กรณีขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ
              (2) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียภาษี / ผู้จัดการมรดก
              (3) ภาพถ่ายคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
         2. กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม
         3. กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว / หนังสือเดินทาง
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)
         4. กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายใบมรณบัตรของผู้เสียภาษีอากร
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

ประเภทคณะบุคคล (แนบพร้อมกับแบบ ล.ป.10.2)

         1. กรณีขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการและผู้ร่วมคณะทุกคน
              (2) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
              (3) ภาพถ่ายสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ (ถ้ามี)
         2. กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ของคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม
         3. กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการ
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)
         4. กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายหนังสือที่แสดงว่าคณะบุคคลเลิกประกอบกิจการ
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

ประเภทนิติบุคคล (แนบพร้อมกับแบบ ล.ป.10.3)

         1. กรณีขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานประกอบการของสำนักงานใหญ่
              (2) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
              (3) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการประกอบกิจการในประเทศไทย
              (4) ภาพถ่ายหนังสือสัญญาประกอบกิจการร่วมกัน
              (5) ภาพถ่ายหนังสือสัญญาแต่งตั้งลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนฯในประเทศไทย
              (6) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้จัดการ /
                    หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจจัดการหรือลูกจ้างผู้ทำการแทนฯ ในประเทศไทย
              (7) ภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีที่ใช้สถานที่ของบุคคลอื่นเป็นสถานประกอบการ)
              (8) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีอำนาจจัดการ / ลูกจ้าง / ผู้ทำการแทนฯ ในประเทศไทย
         2. กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่ตั้งนิติบุคคล
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม
         3. กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้จัดการ
                    หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจจัดการ หรือลูกจ้างผู้ทำการแทนฯในประเทศไทย
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)
         4. กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ / ควบกิจการ / โอนกิจการทั้งหมด
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

ประเภทผู้จ่ายเงินได้ (แนบพร้อมกับแบบ ล.ป.10.4)

         1. กรณีขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน
              (2) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์
              (3) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการ
         2. กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่ตั้งนิติบุคคล
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม
         3. กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจจัดการ
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)
         4. กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
              (1) ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ / ควบกิจการ / โอนกิจการทั้งหมด
              (2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

 

 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา article
ภาษีเงินได้นิติบุคคล article
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯ
อากรแสตมป์
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
SMEs
ROH
Transfer Pricing
หนังสือรับรองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานนทบุรี :  เลขที่ 51/52 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant