ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
bulletอัตราดอกเบี้ย BOT
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT
bulletอนุสัญญาภาษีซ้อน
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมศุลกากร
bulletส่งเสริม SME
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย


เกี่ยวกับบริษัท
 
ในเดือน ตุลาคม ปี 2550 บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นสำนักงานบัญชี   โดยให้บริการรับทำบัญชีเพียง
ด้านเดียว  จากการบริการซึ่งเป็นที่น่าพอใจและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า    ทำให้สำนักงานมีอัตรา
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงพัฒนาการให้บริการในด้านต่าง ๆ  เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายของลูกค้า         
 
ปัจจุบันสำนักงาน บี พี แอคเคาน์แต้นท์ ได้เปิดให้บริการเพื่อลดภาระในการจัดการงานด้านบัญชี ภาษีและงานทะเบียนสำหรับ
ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยสำนักงานมีขั้นตอนในการบริหารไม่มากเพราะเป็นการให้บริการเฉพาะทาง 
หุ้นส่วนแต่ละคนจึงดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้ลูกค้า
ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
  
 
วิชาชีพที่ให้บริการ
 
 
วันนี้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก สำนักงานจึงออกแบบ
การให้บริการที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ภาษีอากร การเงิน และเทคโนโลยีต่าง ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับ
แต่ละธุรกิจ    โดยรายละเอียดการให้บริการของเราประกอบด้วย
 
1. บริการทำบัญชี
 
2. การให้ความเชื่อมั่นและการตรวจสอบบัญชี
 
3.การภาษีอากร
 
4.งานด้านการจดทะเบียน
 
 
ธุรกิจที่สำนักงานให้บริการ :
 
 -         ก่อสร้าง
 -         โฆษณา
 -         จำหน่ายสินค้า
 -         ร้านอาหาร
 -         นำเข้าส่งออก
 -         ออกแบบตกแต่ง
 -         ผลิตสินค้า
 -         ขนส่ง
 -         ปั้มน้ำมัน
______________________________________________________________
 
 
หุ้นส่วนบริษัท
 
 
 
  
 
   นางสาวปัณชญา ผิวเผือก (TA)
   สัญชาติ : ไทย
   คุณวุฒิ  : ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
                  ปริญญาตรี (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
                  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ประวัติการทำงาน : ปี 2544 - 2550 บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด (หัวหน้าสายงานบัญชี)
                               ปี 2550 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
 
 
 
 
 
 
   นางสาวอาภากร สมรรถนเรศวร์ (CPA)
   สัญชาติ : ไทย
   คุณวุฒิ  : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
                  ปริญญาตรี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประวัติการทำงาน : ปี 2546 - 2554 บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด (ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี)
                               ปี 2550 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด                         


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 53 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant