ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
bulletอัตราดอกเบี้ย BOT
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT
bulletอนุสัญญาภาษีซ้อน
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมศุลกากร
bulletส่งเสริม SME
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย


ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน article

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 
ประเภทของห้างหุ้นส่วน
        ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ
        1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
        2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
         คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน ห้างหุ้นส่วนสามัญ จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญจึงแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
        1. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน ซึ่งไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
        2. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"

โครงสร้างห้างหุ้นส่วนสามัญ
        1. มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
        2. มีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว คือ หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวง ของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน
        3. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้
        4. จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนเรียกว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
        คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้คือ
        1. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
        2. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

โครงสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
        1. มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
        2. ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จำพวก คือ
                2.1 หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ รับผิดเฉพาะจำนวนเงินที่รับว่าจะลงหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วน
                2.2 หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดชอบ รับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน
        3. ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
        4. ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การดำเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
        เมื่อมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงใจที่จะเข้าร่วมลงทุนประกอบกิจการเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
        กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายกำหนดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จะเป็นได้เฉพาะแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น

การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
        ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้นได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นอย่างอื่น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนประสงค์จะเลิกกิจการ ก็จะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
        การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้

รายการจดทะเบียนที่ห้างหุ้นส่วนจะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
        1. ชื่อห้างหุ้นส่วน
        2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา
        3. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
        4. ผู้เป็นหุ้นส่วน
        5. หุ้นส่วนผู้จัดการ
        6. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
        7. ตราสำคัญของห้างหุ้นส่วน
        8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
        9. ควบห้างหุ้นส่วน

หน้าที่ของห้างหุ้นส่วน
        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มีหน้าที่ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นต่อสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

กิจการที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน
        1. คำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง (หุ้นส่วนผู้จัดการ เข้า - ออก)
        2. คำขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกกัน
        3. คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้เปลี่ยนตัว
        4. คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติ หรือวันที่ที่ศาลได้มีคำพิพากษา
        5. คำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติ
        6. การยื่นรายงานการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน ต้องยื่นทุกระยะ 3 เดือนครั้งหนึ่งนั้น ผู้ชำระบัญชีจะต้องยื่นรายงานการชำระบัญชี ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนด 3 เดือน

ประเภทการจดทะเบียน
*ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกแห่ง

1. ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
     คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้า แบบ หส.1)
     รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3)
     เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว
     เอกสารประกอบ
          1. แบบจองชื่อนิติบุคคล
          2. แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ
          3. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
          4. กรณีมีคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
หรือมีคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนซึ่งปรากฏจำนวนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน ดังนี้
               - สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
               - เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ
               - สำเนาหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงหุ้น
          5. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
          6. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
          7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

2. ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
     คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง(ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
     รายการ : แบบ หส.2 (ใช้ทั้ง 3 หน้า)
     เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
     เอกสารประกอบ : เช่นเดียวกับตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

3. แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ได้แก่ ชื่อของห้างหุ้นส่วน, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ผู้เป็นหุ้นส่วน, หุ้นส่วนผู้จัดการ, ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ, ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
     คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง(ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
     รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้าที่มีการแก้ไขรายการและกรณีแก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนให้ระบุรายการผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด หลังจากที่มีการแก้ไข)
     เอกสารประกอบ
          1. แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อห้างหุ้นส่วน)
          2. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน (ใช้ในกรณีจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ / เพิ่มทุนโดยนำเงินมาลงหุ้น)
          3. สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้มิได้ลง ลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือถึงแก่กรรม)
          4. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
          5. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
          6. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
          7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
          8. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
     คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง(ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
     รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1)
     เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
     เอกสารประกอบ
          1. แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ
          2. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
          3. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
          4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

5. ควบห้างหุ้นส่วน
     คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง(ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
     รายการ : แบบ หส.2 (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลใช้เฉพาะหน้า 1 และหน้า 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ ทั้ง 3 หน้า)
     เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
     เอกสารประกอบ
          1. แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีตั้งชื่อห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่)
          2. แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ
          3. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
          4. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
          5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

6. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
     คำขอ :แบบ บอจ.1/1,หน้าหนังสือรับรอง(ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ บอจ.1)
     รายการ :
          1. แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ) ผนึกอากร 200 บาท
          2. แบบ บอจ.3 (ใช้ทั้ง 2หน้า)
     เอกสารประกอบรายการ :
          1. แบบ ก.
          2. แบบ ว.
     เอกสารประกอบ
          1. แบบ บอจ.5
          2. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
          3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ
          4. สำเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพ
          5. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
          6. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น – โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน - เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่าง ๆ (ถ้ามี)
          7. หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด (ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสือพิมพ์)
          8. สำเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
          9. สำเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่คัดค้านซึ่งลงลายมือชื่อ โดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
          10. สำเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
          11. สำเนาหลักฐานการชำระหนี้ – ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี)
          12. หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
          13. สำเนาหลักฐานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
               - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และ
               - สำเนาสัญญาเช่า (กรณีเช่า) หรือหนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่)และสำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ความยินยอม เช่น หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อขาย
          14. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานที่ตั้งสำนักงาน
          15. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน
          16. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
          17. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

7. เลิกห้างหุ้นส่วน
     คำขอ : แบบ ลช.1 , หน้าหนังสือรับรอง(ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1)
     รายการ : แบบ ลช.2
     เอกสารประกอบรายการ : -
     เอกสารประกอบ
          1. สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
          2. สำเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้งผู้ชำระบัญชี
หรือตั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนเป็นผู้ชำระบัญชี (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
          3. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
          4. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
          5. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
          6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

8. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
     คำขอ : แบบ ลช.1 , หน้าหนังสือรับรอง(ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1)
     รายการ : แบบ ลช.2
     เอกสารประกอบรายการ : -
     เอกสารประกอบ
          1. สำเนาคำสั่งศาลกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีและ/หรือตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี (ถ้ามี)
          2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
          3. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
          4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

9. เสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
     คำขอ : แบบ ลช.1 , หน้าหนังสือรับรอง(ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1)
     รายการ : แบบ ลช.5
     เอกสารประกอบรายการ
          1. แบบ ลช.3 พร้อมเอกสารประกอบ
          2. แบบ ลช.6
     เอกสารประกอบ
          1. งบการเงิน ณ วันที่เลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (จะใช้งบการเงิน ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้เลิกห้าง หรืองบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนก็ได้ )
          2. แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
          3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
          4. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
          5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน

รูปแบบองค์กรธุรกิจ article
ทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
บริษัทจำกัด article
บริษัทมหาชนจำกัด
สถานที่จดทะเบียน
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ/ Vocabularies Relevant to the Business RegistrationCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 53 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant