ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
bulletอัตราดอกเบี้ย BOT
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมศุลกากร
bulletส่งเสริม SME
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย


ใครควรเป็นผู้จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ (ปริมาณหรือจำนวนสินค้า)

เป็นข้อสงสัยว่าใครมีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือหรือสต็อคสินค้ากันแน่ระหว่างผู้ว่าจ้างทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี???

เริ่มต้นจากความหมายของการบัญชีกันก่อน การบัญชีคือ การจดบันทึก จำแนกและสรุปผลออกมาเป็นรายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างและหน่วยงานราชการกำหนด

สำนักงานบัญชีมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่สะท้อนเหตุการณ์ทางธุรกิจออกมาในรูปตัวเลขจากผู้ว่าจ้าง แล้วบันทึกบัญชีตามหลักฐานที่ได้รับ สต็อคสินค้าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่สำนักงานบัญชีต้องนำข้อมูลจากผู้ว่าจ้างมาทำการบันทึกบัญชี

สำนักงานบัญชีทำสต็อคให้ลูกค้าได้หรือไม่ ทำได้แต่ข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลภายในของผู้ว่าจ้างที่สำนักงานบัญชีไม่ควรเข้าไปสร้างขึ้นหรือจัดทำขึ้น หากสำนักงานบัญชีทำสต็อคให้ลูกค้าด้วยก็จะไม่ใช่ผู้จดบันทึกบัญชีตามหลักฐานที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างแต่เป็นผู้สร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อทำการบันทึกบัญชีด้วย สำนักงานบัญชีควรยุึดหลักให้มั่นว่ากำลังจดบันทึกไม่ใช่สร้างหลักฐานขึ้นมาแล้วจดบันทึก 

ผู้ว่าจ้างให้ทำบัญชีจ้างให้สำนักงานบัญชีทำสต็อคสินค้าในลักษณะงานเพิ่มเติมจากการว่าจ้างให้ทำบัญชีได้หรือไม่ คำตอบคือได้แต่โอกาสที่สำนักงานบัญชีซึ่งเป็นคนนอกจะทำข้อมูลการเคลื่อนไหวของสต็อคสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วนนั้นยากมาก

สรุปว่า การจัดทำสต็อคสินค้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการว่าจ้างทำบัญชีต่อสำนักงานบัญชีซึ่งเป็นบัญชีภายนอก และหากสำนักงานบัญชีทำสต็อคสินค้าคงเหลือให้ผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นการทำแถมให้หรือว่าจ้างให้ทำเป็นกรณีพิเศษ่นั้นมีโอกาสที่จะได้รายงานสต็อคสินค้าคงเหลือที่ผิดสูงมาก

จากประสบการณ์แล้วค่าทำสต็อคสินค้าคงเหลือจะมีค่าบริการอย่างน้อยเท่ากับค่าบริการบัญชี หรือ สูงกว่าค่าบริการบัญชี และควรทำใจกันไว้ล่วงหน้าว่ารายงานสต็อคสินค้าคงเหลืออาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย เรื่องสินค้าคงเหลือนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ปริมาณ และ ราคา บทความนี้เขียนขึ้นเฉพาะเรื่องของปริมาณสินค้าคงเหลือส่วนเรื่องราคาสินค้าจะเขียนในบทความถัดไป

 
สาระพันปัญหาการใช้บริการสำนักงานบัญชี

การใช้บริการสำนักงานบัญชี article
การเลือกสำนักงานบัญชี article
สำนักงานบัญชีต้องสร้างค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเสียภาษีน้อยที่สุดถูกต้องหรือไม่
เลิกใช้บริการแล้วสำนักงานบัญชีต้องให้ pasword ในการติตต่อหรือยื่นแบบต่อหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่
ค่าบริการทำบัญชีราคาถูกมาก
การพบสรรพากรเป็นส่่วนหนึ่งของการให้บริการบัญชีหรือไม่
ค่าบริการปิดบัญชีสิ้นปี
ใครควรเป็นผู้จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ (ในด้านราคาหรือมูลค่าต่อหน่วย)
ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้านั้นใครต้องรับผิดชอบ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ใครต้องรับผิดชอบค่าภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ใครต้องรับผิดชอบค่าภาษี
ทำไมค่าบริการทำบัญชีในธุรกิจก่อสร้างหรือการให้บริการระยะยาวจึงสูงกว่าธุรกิจให้บริการระยะสั้น
ทำไมค่าบริการทำบัญชีธุรกิจนำเข้าจึงสูงกว่าธุรกิจซื้อมาขายไปทั่ว ๆ ไป
การใช้สิทธิ์หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า กับ ค่าบริการทำบัญชีปกติ
่หลักฐานทางบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
หลักฐานภายในและหลักฐานฐานภายนอก
วลีที่ว่า "ลูกค้าถูกเสมอ" นั้นสำนักงานบัญชีที่ดีควรใช้วลีนี้ไหม???
การรับส่งเอกสารเป็นเรื่องสำคัญ
ค่าบริการที่สอดคล้องกับเวลาในการทำงานมาจาก timesheet ที่ตอบโจทย์
รุปแบบรายงานที่ตัดสินใจง่ายแต่คนไทยไม่ชอบ
การรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานบัญชี
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ว่าจ้าง
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของสำนักงานบัญชี
คำถามในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องบัญชี ภาษี และประกันสังคม
จรรยาบรรณเรื่องการรักษาความลับของผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเปิดเผยไม่ได้
การสอบถามเกี่ยวกับขึ้นตอนการทำงาน
การคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับการให้บริการรับทำบัญชี
การประเมินราคาทรัพย์สินกับการทำบัญชี
รายงานการประชุมกับการให้บริการทำบัญชี
การจ่ายเงินปันผลกับการให้บริการทำบัญชี
การให้คำปรึกษากับการรับทำบัญชี
การพูดคุยสอบถามผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับลักษณะของรายการค้า
ผู้ว่าจ้างไม่ชำระค่าบริการบัญชีและค่าสอบบัญชี ควรทำอย่างไรและทำเมื่อไร
เมื่อสำนักงานบัญชีไปรับเอกสารตามนัดแล้วผู้ว่าจ้างยังทำเอกสารไม่เสร็จ ควรรอหรือไม่ รอนานเท่าไร
ค่าใช้จา่ยในการรับส่งเอกสารครั้งที่ 2 เป็นต้นไปใครควรรับผิดชอบ
การจัดลำดับการทำบัญชีของสำนักงานบัญชีควรจัดลำดับต้องสอดคล้องกับลำดับคิวการได้รับเอกสารจากผู้ว่าจ้าง
หลังจากยื่นงบการเงินแล้วสำนักงานบัญชีมีหน้าที่ต้องเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ลูกค้าหรือไม่
จริงหรือไม่ที่สำนักงานบัญชีวางแผนภาษีให้ผู้ใช้บริการทำบัญชีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานนทบุรี :  เลขที่ 51/52 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant